แนวคิด Smart City : AUG, 2016

เรื่อง: รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี

แนวคิด Smart City ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนเมือง ที่ อำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย และได้รับคุณภาพ ในการใช้ชีวิตที่สูง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและมีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อม โยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกัน แบบ บูรณาการผ่านระบบ IT เพื่อให้การบริหารจัดการเมือง เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเหตุผลที่ต้องเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกัน เนื่องจากในอดีตนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งประปา ไฟฟ้า ก๊าซ ระบบคมนาคม ขนส่ง บริการสาธารณะของเมือง มักจะแยกจาก กัน และบริหารงานแบบต่างคนต่างทำ ดังนั้นนอกจากจะต้อง ทำให้แต่ละระบบ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังต้อง ทำให้แต่ละระบบ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในบริบทของเมือง เพื่อสามารถจัดลำดับความสำคัญในแง่ของการลงทุน และใช้ให้ เกิดมูลค่าสูงที่สุด

จากคำจำกัดความของคำว่า Smart City รูปแบบของเมือง อัจฉริยะ จึงควร “เป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆ นั้น ดีขึ้น ลดผลกระทบที่มี ต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลงอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ Smart City จะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ คือ

  • Efficient การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • Sustainable มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้นทุน
  • Liveable คุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยต้องดี

ได้มีการแบ่งโครงสร้างการพัฒนาด้านต่างๆของ Smart City ไว้อย่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในแต่ละด้านในการ จัดการเมือง เช่น ด้านพลังงาน ด้านการจัดการของเสีย ด้าน คมนาคมขนส่ง ด้านการให้บริการภาครัฐ ด้านการศึกษา หรือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยแต่ละด้าน ดังกล่าว ถือว่าเป็นการวางสถาปัตยกรรมในแนวตั้ง (Vertical Structure) โดยในอีกมิติคือการวางสถาปัตยกรรมในแนวราบ (Horizontal Structure) ซึ่งครอบคลุมการวางโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน IT และ เทคโนโลยีต่างๆให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกๆด้าน ของการจัดการเมือง
... สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร Be Link ( คอลัมน์ The Man to Watch ) ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

MOST POPULAR
Editor’s Pick :
NOV - DEC, 2016

ALL YOU NEED IS BAGS
SEE ALSO
Thai Design : NOV - DEC, 2016
LOCAL EXPERIENCE ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยกับ CEOS
ขวบปีที่ผ่านมา แคมเปญท่องเที่ยวไทย เช่น 12 เมืองต้องห้ามพลาด, วันธรรมดาน่าเที่ยว ฯลฯ ล้วนสร้างกระแสความนิยม ให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศ...
A History of Pain : NOV - DEC, 2016
ดีจริง ดีเยี่ยม กับลูกผู้ชายที่ชื่อ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ”
จากพื้นที่ 22 ไร่ของโชว์รูมโตโยต้าดีเยี่ยม จ.อุบลราชธานี เมื่อแรกก่อตั้ง มาวันนี้พื้นที่แห่งนี้ กำลังขยายเพิ่มเป็น 70 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท พรั่งพร้อมไปด้วย...
Cover Story : NOV - DEC, 2016
“เปิดอาณาจักร ยางพาราไทย ที่ไปไกล ในตลาดโลก
จากนั้น ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ในฐานะผู้วางรากฐานธุรกิจ ก็ทำให้บริษัท ยางพาราสัญชาติไทยขยายธุรกิจให้เติบโต แบบก้าวกระโดด พลิกให้ชื่อ “ศรีตรัง” ก้าวเป็น ผู้ผลิตยางพาราที่กุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
2015 Tycoons All right Reserved | Privacy Statement